Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Suwalskiego Ośrodka Kultury

Suwalski Ośrodek Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Suwałki Blues Festival zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Suwałki Blues Festival.

  • Data publikacji strony internetowej: 2014-02-01
  • Data ostatniej duzej aktualizacji: 2019-03-12

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

Multimedia nie posiadają napisów dla osób głuchych część plików skanowanych nie jest dostępnych cyfrowo.

Wyłączenia:

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Uzasadnienie nadmiernym obciążeniem:

Link do wyniku analizy:

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-05-21. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2021-05-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz Krzymiński, adres poczty elektronicznej grzegorz.krzyminski@soksuwalki.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 87 563-85-04. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

  • Nazwa organu odwoławczego: Dyrektor Suwalskiego Ośrodka Kultury
  • Adres organu odwoławczego: ulica Papieża Jana Pawła II 5, 16-400 Suwałki
  • Adres e-mail organu odwoławczego: sok@soksuwalki.eu
  • Telefon organu odwoławczego: 87 563-85-00

Dostępność architektoniczna

Suwalski Ośrodek Kultury, ul. Papieża Jana Pawła II 5, 16-400 Suwałki

W bezpośredniej bliskości od budynku znajduje się duży wewnętrzny parking, na którym wydzielono sześć miejsc postojowych dedykowanych osobom niepełnosprawnym. Miejsca te znajdują się na parkingu od strony ulicy Karola Brzostowskiego. Wejście do budynku (administracyjne) znajduje się 20 metrów dalej, poprzedzone jest schodami składającymi się z trzech stopni gdzie krawędzie poszczególnych stopni podkreślone są białymi liniami ostrzegawczymi.

Osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą skorzystać z drugiego parkingu, który znajduje się miedzy budynkiem SOK a Aquaparkiem, przy ulicy Kazimierza Pułaskiego. Przygotowano tam dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych pozwalające na bezpieczny i pozbawiony wszelkich przeszkód architektonicznych w rodzaju krawężników, uskoków, schodów itp. dojazd do wejścia głównego budynku. Podjazd ten umożliwia swobodny dostęp zarówno do części administracyjnej jak i koncertowo-wystawienniczej.

Wejście główne do budynku znajduje się od ulicy Papieża Jana Pawła II. W bezpośredniej bliskości wejść po lewej stronie znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych pozwalająca na bezproblemowy wjazd wózkiem do środka oraz swobodne manewrowanie nim w toalecie. Dostęp do Sali Koncertowo-Teatralnej możliwy jest dzięki dwóm wejściom A i B o dużej szerokości. Wejście pozbawione jest progów, uskoków oraz wszelkich innych przeszkód utrudniających wjazd wózkiem.

Bezpośrednio z foyer można wjechać/wejść do Sali Koncertowo-Teatralnej i zająć miejsce na widowni przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Miejsca te znajdują się po obu stronach widowni i oznaczone są symbolami od N1 do N6. Osoby niepełnosprawne mogą również skorzystać z windy poruszającej się od poziomu „0” do II pietra. Winda wyposażona jest w system głosowej informacji o miejscu postoju, a przyciski wewnątrz windy oznaczone są w języku Braille’a.

Klienci, którzy chcą dokonać bezpośredniego zakupu biletu w kasie mają taką możliwość. Pomieszczenie kasy znajduje się na poziomie „O” obok wejść A i B, a wejście do kasy odbywa się poprzez drzwi zewnętrzne umożliwiające zakup biletów nawet wtedy, kiedy wejścia A i B są zamknięte. Jest to niezależne wejście obsługujące wyłącznie pomieszczenie kasy biletowej.

Wejście administracyjne położne bliżej ulicy Karola Brzostowskiego jest wejściem obsługującym codzienną komunikację klientów odwiedzających budynek. Bezpośrednio po wejściu do budynku po prawej stronie umiejscowiona jest toaleta dla niepełnosprawnych, w dalszej kolejności również po prawej stronie usytuowano punkt informacyjny obsługiwany przez pracownika SOK. Podłoga w całym budynku na poziomie „O” pozbawiona jest przeszkód komunikacyjnych, co umożliwia swobodne poruszanie się osób korzystających z wózka inwalidzkiego.

Budynek nie jest wyposażony w system dźwiękowo naprowadzający osoby niedowidzące lub słabowidzące nie jest również wyposażony w pętle indukcyjne, nie ma też oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Suwalski Ośrodek Kultury, ul. Teofila Noniewicza 71, 16-400 Suwałki

Od strony Noniewicza nie ma miejsc parkingowych. Od strony Serca Suwałk znajdują się parkingi ogólnie dostępne.

Wejście główne do budynku położne jest bezpośrednio przy ulicy Teofila Noniewicza 71. Do budynku prowadzą dwoje drzwi A i B poprzedzone pięcioma stopniami schodowymi. Na wprost wejścia po prawej stronie znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych. Po lewej stronie od wejścia umiejscowiony jest punkt informacyjny obsługiwany przez pracownika SOK. Dwa metry dalej również po lewej stronie znajduje się winda pozwalająca na dojazd do wszystkich pracowni na każdym piętrze. Podłogi na poszczególnych kondygnacjach pozbawione są progów, uskoków czy też stopni utrudniających swobodne poruszanie się osobom niepełnosprawnym.

Dostęp do budynku możliwy jest również od strony parkingu wewnętrznego gdzie wjazd jest od strony Serca Suwałk. Wejście to dedykowane jest osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Znajduje się tam podjazd pozwalający na łatwy i bezpieczny wjazd wózkiem do środka budynku.

Obiekt nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną, nie posiada też dźwiękowego systemu naprowadzającego osoby niewidome lub słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille´a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Każde piętro posiada toaletę dla niepełnosprawnych, a wejście z psem asystującym lub psem przewodnikiem możliwe jest do każdego pomieszczenia.

Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Galeria Sztuki Stara Łaźnia w Suwałkach, ul. Andrzeja Wajdy 3, 16-400 Suwałki

Galeria Sztuki Stara Łaźnia położona jest na terenach rekreacyjnych pomiędzy Zalewem Arkadia a budynkami Państwowej Straży Pożarnej.

Są dwa miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Jedno znajduje się w odległości 30 metrów przy ulicy Andrzeja Wajdy w zatoczce parkingowej, drugie od strony ulicy 24 Sierpnia w odległości 50 metrów.

Wejścia do budynku znajdują się od strony ulicy Andrzeja Wajdy oraz od strony ulicy 24 Sierpnia. Bezpośrednio po wejściu (drzwi od ul. Andrzeja Wajdy po prawej stronie, drzwi od ul. 24 Sierpnia po lewej stronie) znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych. Z korytarza wejściowego po minięciu drzwi wchodzi się do sal ekspozycyjnych na parterze. Na całej powierzchni podłogi nie ma przeszkód komunikacyjnych.

W celu zwiedzenia ekspozycji na I piętrzą należy skorzystać z windy usytuowanej po lewej stronie od wejścia. Winda wyposażona jest w napisy w języku Braille´a. Na piętrze znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych, do której wejście jest na wprost schodów wejściowych na pierwsze piętro w korytarzu prowadzącym do sali dydaktycznej po prawej stronie. Podłoga pozbawiona jest progów, uskoków i wszelkich innych przeszkód komunikacyjnych.

Obiekt nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną, nie posiada też dźwiękowego systemu naprowadzającego osoby niewidome lub słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille´a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Wejście z psem asystującym lub psem przewodnikiem możliwe jest do każdego pomieszczenia udostępnionego zwiedzającym.

Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Udogodnienia

1. Na stronie nie można nawigować za pomocą klawisza tabulacji TAB.
2. Strona posiada wersję o dużym kontraście.
3. Na stronie jest możliwość zmiany wielkości czcionki.

Inne informacje i oświadczenia

Suwalski Ośrodek Kultury dokłada starań, aby sukcesywnie wymieniać treści niedostępne cyfrowo na treści dostępne cyfrowo na stronie internetowej. Dotyczy to między innymi skanowanych dokumentów, zdjęć i linków bez opisów alternatywnych, filmów bez napisów dla osób głuchych.

Suwalski Ośrodek Kultury nie posiada aplikacji mobilnych.

Top